เว็บไซต์ สุทธิรักษ์.ไทย  เป็นเว็บไซด์ที่ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมอบรม โครงการ “.in.th  เพื่อการศึกษา” โดยได้รับโดเมนฟรีเป็นระยะเวลา     2 ปี ต้องขอขอบคุณโครงการที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สอนได้ใช้ช่องทางในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่ง    เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนตลอดจนผู้ที่สนใจ

              ซึ่งบทเรียนที่ได้จัดทำขึ้นครั้งนี้ ผู้สอนได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาการเรียนวิชาดนตรีไทย  และเนื้อหาสาระอื่นๆ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยที่น่าสนใจ โดยได้รวบรวมเนื้อหาความรู้ ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ศึกษาเนื้อหาและทบทวนความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา